23 októbra 2015

Nové Mesto

Na križovatke Krížna-Karadžičova sa nachádza staničná budova prvej konskej železnice v Uhorsku, ktorej prvý úsek do Svätého Jura bol otvorený roku 1840 a ktorá je v erbe mestskej časti. Prírodné hranice tejto mestskei časti tvorí na severe a severozápade horský masív Malých Karpát a na severovýchode a juhu nížinaté územie Podunajskej roviny.

:: Slovensko > Bratislava > Nové Mesto

Nové Mesto - budova prvej konskej železnice v Uhorsku

erb Nové Mesto Počet obyvateľov: 43.600
Rozloha: 37,5 km²
Okres: Bratislava III
Poloha: 48°10'02.3"N 17°08'16.1"E / mapa
Nadmorská výška: 137 m n.m.

Erb V hornej polovici červeného štítu strieborná červenostrechá budova so striebornou vežičkou nad portálom, s čiernou bránou a dvoma radmi čiernych okien; pod ňou spoza položeného strieborného strapca hrozna pravošikmo vyrastajúci zlatý list viniča. Architektonický motív reprezentuje historickú staničnú budovu konskej železnice, strapec hrozna symbolizuje miestne vinohradníctvo.

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zaberá severovýchodnú časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Jej územie tvorí na severe a severozápade horský masív Malých Karpát a na severovýchode a juhu nížinné územie Podunajskej roviny, ležiace medzi úpätím pohoria a bývalým ramenom Dunaja. Rozloha 37,5 km² a 43.600 obyvateľov k 1. 2. 2015.

História

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vznikla schválením Zákona SNR č. 377/1990 z 13. septembra 1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava. Zákon ustanovil v Bratislave okrem samosprávnych a výkonných orgánov mesta (primátor, mestské zastupiteľstvo, magistrát a i.) 17 mestských častí, ktorým boli zákonom a následne podrobnejšie aj Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy vymedzené kompetencie a územie.

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vznikla rozdelením územia bývalého III. obvodu, ktoré bolo v územnej pôsobnosti vtedajšieho Okresného národného výboru Bratislava III a Miestnych národných výborov v Rači a Vajnoroch, na tri samosprávne celky – Nové Mesto, Rača a Vajnory. Územie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vzniklo z dvoch katastrálnych území Nové Mesto a Vinohrady. Presné vymedzenie územia schválilo mestské zastupiteľstvo úpravou jednotlivých mestských obvodov 11. júla 1991.

Hoci o tom nie každý vie, mestská časť Bratislava – Nové Mesto je mimoriadne bohatá na pamätihodnosti, ktoré dokumentujú históriu jej územia. Najstaršia zachovaná pamiatka je datovaná dokonca úplne presne: dátum 1. september 1600 je na tzv. Písanom kameni. Najväčšiu časť pamiatkového fondu Nového Mesta tvoria architektonické stavby.

Zaujímavosti: staničná budova prvej konskej železnice v Uhorsku, horský masív Malých Karpát, Podunajská rovina.

Pamiatky

 • Konská železnica - Táto historická výpravná budova bola postavená v rámci výstavby prvej konskej železnice v Uhorsku z Bratislavy (vtedajšieho Prešporku) do Trnavy a Serede. Budova o celkovej podlahovej rozlohe 1002m² sa nachádza na križovatke Legionárskej a Krížnej ulice a skladá sa zo 4 nadzemných podlaží.
 • Malé Karpaty - Malé Karpaty predstavujú okrajové pohorie vnútorných Karpát, rozkladajúce sa v ich juhozápadnom cípe. Sú jadrové pohorie so špecifickým vývojom kryštalinika, s obalovou aj príkrovovými jednotkami. V území vystupujú granitoidné horniny, vápence, bridlice, fylity, amfibolity a ďalšie horniny jadrových pohorí.
 • Podunajská rovina - je krajinný celok Podunajskej nížiny. Nachádza sa na nivách Dunaja a Váhu a zaberá plochu 3 500 km².
 • Bývalý mlyn Klepáč - Najstaršia časť mlyna pochádza poslednej tretine 17. storočia. Prvá zachovalá zmienka je v pláne z roku 1734. V druhej tretine 18. storočia sa objekt mlyna rozšíril smerom na východ, dostal nový krov a boli vymurované štíty. Na základe dispozície ako aj celkovej situácie môžeme konštatovať , že mlyn stál medzi dvoma ramenami potoka Vydrica na ostrovčeku a jeho koleso resp. dve boli umiestnené pod svahom na južnej strane v miestach , kde bol vyhĺbený zaklenutý priestor, ktorý sa v popisoch technológie mlyna nazýva ľadnica. Ako mlyn objekt fungoval do konca 19. storočia, neskôr bol prestavaný na reštauráciu.
 • Pavlačový dom Kalinčiakova - sedempodlažný blok s malými bytmi bol postavený podľa projektu architekta K. Šilingera v roku 1931 v rámci lacnej bytovej výstavby. Autor maximálne využil minimálny priestor, ktorý mal k dispozícii, prístupy do bytov riešil pavlačami na stĺpoch. V dome bolo umiestnených 61 jedno a 7 dvojizbových bytov a kancelárie. Konštrukcia je železobetónová s výplňovým murivom.
 • Televízna veža na Kamzíku - Televízna veža na Kamzíku je postavená v nadmorskej výške 433 m n.m. Je vysoká 194 m , vo výške 70 m sa nachádza reštaurácia a vyhliadková plošina s výhľadom na Bratislavu. Postavená bola v roku 1975 podľa projektu J. Tomašáka, S. Majku a J. Kozáka
 • Biely kríž - s ukrižovaným Kristom bol postavený na novom mieste v parku v roku 1995 miesto kamenného kríža za pôvodný pravdepodobne zo 17. storočia, ktorý stál v cípe, kde z hlavnej cesty smerom na Raču išla vedľajšia cestička do vinohradov, až do 60. rokov 20. storočia, kedy ho odstránili. Autormi nového kríža sú Silvia Bašová, Miloslav Suchár.
 • Študentský internát Mladá garda - bol postavený v roku 1954 podľa projektu architekta Emila Belluša v štýle socialistického realizmu. Je to komplex ubytovacích pavilónov prepojených krytými chodbami. Výtvarnú výzdobu celého komplexu tvoria decentne použité motívy atiky, ktorá pokračuje nad strechou v strednej časti – v priestoroch nad chodbami a sgrafitá terakotovej farby medzi oknami posledného poschodia.
 • Bývalá továreň Stollwerck - bola založená v roku 1896 ako filiálka firmy Nemca Franza Stollwercka z Kolína nad Rýnom. Vybudovaná bola na Račianskej ceste, kde stojí a funguje dodnes. Bola najväčšou továrňou svojho druhu v Uhorsku – vyrábala čokoládové výrobky , kakao a cukrovinky. Zamestnávala 58 úradníkov a asi 400-900 robotníkov, prevažne žien. Vyrábalo sa tu najmä na export a to do západoeurópskych štátov a na Balkán. Okrem tovární v Bratislave a Kolíne nad Rýnom mala firma bratov Stolwerckovcov výrobne aj v Berlíne, Viedni, Budapešti a Kronstadte.
 • Športová hala Pasienky - hala nadčasovej konštrukcie s jasne definovaným tvarom dvoch krížiacich sa parabolických oblúkov prestrešených zavesenou lanovou konštrukciou. Športová hala na Pasienkoch je čiastočnou kópiou pôvodnej originálnej haly Paraboleum v Raleigh v USA, z vtáčej perspektívy má tvar lipového listu. Autorom stavby je Ing. arch. Jozef Chovanec, stavebná časť - Ing. Jozef Poštulka. Projekt bol dokončený v roku 1958, realizácia stavby v roku 1962. Pôvodná kapacita divákov 3500 miest sa po úpravách zväčšila až na 5500
 • Kúpalisko Tehelné Pole
 • Družstevné obytné domy legionárov - Objekty sú výrazne horizontálne členené, použité sú teplé farebné odtiene, loggie, šikmá škridlou krytá strecha s vikiermi. Celkové členenie plochy fasády predstavuje určitý odklon od Jurkovičovho romantizmu a blíži sa skôr k architektúre rondokubizmu.
 • Obytné domy z roku 1924 - päťpodlažné podpivničené bloky domov na nároží. Obytný dom z roku 1924 na Vajnorskej ulici a Trnavského mýta, Trnavskej ulice s výrazne členenou fasádou horizontálne aj vertikálne boli postavené podľa projektu architekta V.Šebora.
 • Písaný kameň - Písaný kameň je pozostatok hraničného kameňa - severnej hranice kráľovskej Bratislavy reprezentovanú jej poddanou časťou Lamač a stupavsko-pajštúnskeho panstva. V minulosti dochádzalo k územným rozporom medzi mocným Mikulášom Pálffym a okolím jeho územia.
 • Drevený kríž - Pri ceste, v areáli Železnej studničky, je osadený drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Korpus je vymaľovaný. Ide o typický prícestný kríž s jednoduchým výtvarným výrazom, ale silným pôsobením.
 • Prícestný stĺp Panny Márie - pri hlavnej ceste, v blízkosti areálu 8.vydrického mlyna Klepáča, stojí prícestný stĺp Panny Márie. Na kamennom stĺpe je postavená hranolová nika, v ktorej je umiestnený obraz Panny Márie. Podľa nápisu na stĺpe, bol vztýčený v roku 1740 a opravený bol v roku 1940.
 • Bývalé vyústenie Železnej studničky - starší, aj keď nie pôvodný vývod pramenitej vody, ktorý dalo vybudovať mesto. Murovaná stavba štvorcového pôdorysu má plochú strechu. Na čelnej strane je umiestnená nádrž na vodu s vývodom prameňa. Nad nádržkou je umiestnený znak mesta Bratislava.
 • Sedačková lanovka Kamzík - Sedačková lanovka s reštauráciou vo vrcholovej stanici. Postavená v roku 1972. Po ukončení prevádzky v roku 1990 došlo k obnoveniu prevádzky 2005. Horná stanica je vo výške 422 metrov nad morom, dolná stanica je vo výške 236 metrov nad morom. Priemerný klon lanovky je 18,58 percenta. Dĺžka trasy lanovky je takmer kilometer (988,4 metrov) Laná, na ktorých je 54 sedačiek a dve nákladné plošiny sú vedené na osemnástich stĺpoch.
 • Súbor objektov Domu odborov a kultúrneho zariadenia Istropolis - Súbor objektov Domu odborov, kultúrneho strediska Istropolis s viacerými sálami, Radošínskeho naivného divadla a bývalého Domu techniky bol realizovaný v rokoch (1956)1973-1981 podľa projektu Ferdinanda Končeka, Iľju Skočeka a Ľubomíra Titla.
 • Berchtoldov palác - Palác grófa Berchtolda bol záhradným palácom s parkom, ktorý stál od roku 1832 do výstavby bývalého Domu odborov – Istropolisu v priestore dnešnej Škultétyho ulici a Trnavského mýta. Vo svojej dobe sa nachádzal za colnou hranicou v blízkosti železničnej trate vedúcej do sv. Jura a Trnavy. Tento dvojpodlažný 13 osový objekt slúžil od konca 19. storočia ako nájomný dom, neskôr ako kláštor tešiteľov a potom od 50. rokov 20. storočia tu bola hudobná škola. Na mieste parku bolo zriadené Centrálne trhovisko.

Hotely, ubytovanie

Kontakty

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1,
832 91 Bratislava

Tel: +421(2)45529459
email: podatelna@banm.sk
www.banm.sk
- Stavebný úrad
- Životné prostredie
- Doprava
- Školstvo

Fotogaléria

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára