03 decembra 2016

Svetoví hudobníci v Bratislave

Bratislava bola od nepamäti križovatkou nielen hospodárskeho, ale aj kultúrneho života v strednej Európe. Bolo to najmä hospodárske zmohutnenie, ktoré určovalo pomer ku kultúrnemu dianiu priam v jej strede. Pravda, dialo sa tak vždy podľa systému tej-ktorej vládnúcej spoločenskej triedy.

:: Slovensko > Bratislava > Sprievodca po Bratislave

Masa pospolitých občanov bola dlho vylúčená z umeleckého pôžitku, len hodne neskôr jej boli určené a to iba odrobinky z bohatého stola feudálov a najmä mešťanov. Dnes je situácia vonkoncom iná a prichodí nám poznať túto neblahú minulosť, ohodnotiť ju, vyzdvihnúť jej pokrokové prvky, lebo zavše ich nebolo málo a nadviazať na ňu s historickým pohľadom prehodno-tenia, aby sme ju mohli v zmysle súčasných potrieb uplatniť ako odkaz minulosti.

V Bratislave sa narodilo, pôsobilo a umrelo veľa hudobných géniov. Viacerí mali k Bratislave iba priateľský vzťah, prišli sa sem pozrieť a odišli, iní tu účinkovali, ba daktorí napísali tu svoje diela, poniektorí aj priam o Bratislave a nie div, že Bratislava nielen v prítomnosti, lež takisto v minulosti bola strediskom hudobno-divadelnej kultúry a to na vysokom stupni. Vyhneme sa spomienkam na tých hudob-ných umelcov, ktorí dnes v Bratislave pôsobia a tvoria tu svoje diela, lebo sa o nich viacmenej častejšie píše. Tých význačnejších z minulosti spomenieme v abecednom poriadku:

Eugen Albert Eugen d' Albert (1864-1932), najvýznačnejší klavirista a známy operný skladateľ diela „Nížina", hral v Bratislave 30. XI. 1886 skladby od Bacha až po novších skladateľov, najmä romantikov: Schumanna, Liszta a Rubinsteina, ale Beethovena hral zvlášť s neobyčajnou vervou a umeleckým precítením.
Ludvik van Beethoven Ludvik van Beethoven (1770-1827) bol najväčším skladateľom hudobného klasicizmu mal úzky vzťah nielen k Bratislave, kde koncertoval roku 1796 (Bacha, Mozarta a svoje skladby), ale známy je svojim pobytom v Dolnej Krupej v Piešťanoch, kde sa liečil.
Béla Bartók Béla Bartók (1881-1945), najväčší súčasný maďarský hudobný skladateľ, študoval v Bratislave a zavše sa sem i neskôr veľmi rád vracal, lebo tu žila jeho mamička Hudbu študoval u L. Erkela, syna to významného maďarského skladateľa prvých opier a národnej hymny maďarskej. Tu začal komponovať svoje prvé hudobné diela. Svoj blízky vzťah k Slovensku preukázal aj prakticky tým že zbieral slovenské ľudové piesne a vedecky ich rozoberal. Niekoľko ráz vystúpil v Bratislave na koncertnom pódiu ako znamenitý klavírny virtuóz. Pred dvoma rokmi odhalili mu pamätnú dosku na bývalom gymnáziu, dnes skladišti Univerzitnej knižnice.
Ján Batka ml. Ján Batka ml. (1845-1917), nebol hudobným skladateľom, ale len veľký ctiteľom hudobného umenia. Ako mestský archivár bol orga-nizátorom mnohých význačných podujatí v hudobnom a divadelnom živote Bratislavy. Jeho pričinením vystavali pomník bratislavskému rodákovi J. N. Hummlovi, zval koncert. Fr. Liszta, A. Rubinsteina, J. Brahmsa a iných skladateľov. Dopisoval si s Pjotrom I. Čajkovským a inými význačnými skladateľmi XX. storočia. Má význačný podiel na vývine hudobného života v našom meste.
Ján L. Bella Ján L. Bella (1843-1936), najstarší slovenský hudobný skladateľ, keď sa po 40-tych rokoch vrátil do vlasti, usadil sa v Bratislave, kde vytvoril svoje významné diela „Svadba Jánošíkova", „Divný zbojník", viaceré sbory a komorné diela. Jeho jediná opera „Kováč Wieland" mala 28. IV. 1926 premiéru v bratislavskom Národnom divadle. Odpočíva na evanjelickom cintoríne.
Johannes Brahms Johannes Brahms (1833-1897), význačný nemecký hudobný skladateľ symfónií a piesní, navštívil Bratislavu r.1888 pri príležitosti predvedenia jeho kantáty „Rinaldo". Potom prišiel viac ráz na pozvanie spomínaného Batku a dcér poštového radcu Vrábľa do Bratislavy.
Hans Bülow Hans Bülow (1830-1894), vynikajúci dirigent a klavírny virtuóz, žiak a zať Fr. Liszta, koncertoval a dirigoval v Bratislave niekoľko ráz, od roku 1853 do roku 1884, kedy bol už známy v celom svete ako najväčší propagátor a interpret diel R. Wagnera.
Ernö Dohnányi Ernö Dohnányi (1877-1960), významný maďarský dirigent, skladateľ a klavírny umelec. Narodil sa a učil sa v Bratislave u svojho otca, ktorý tu bol profesorom a dobrým hráčom na cello, preto boli u Dohnányich časté hudobné večierky, na ktorých hrali otec a syn. Tu sa pokúsil prvý raz komponovať. Bratislava ostala „najkrajšie mesto mladosti". Vracal sa sem veľmi často ako dirigent a klavírny umelec.
Ferenc Erkel Ferenc Erkel (1810-1893), zakladateľ maďarskej ná-rodnej opery, študoval v Bratislave strednú školu a učil sa hudobným základom u regenschoriho bratislavského dómu H. Kleina. Po dokončení štúdií odišiel pôsobiť do Kluže ako divadelný dirigent. Pri otváraní divadla v Bratislave — terajšej budovy roku 1886 dirigoval svoju operu „Bánk bán".
Ladislav Füredy Ladislav Füredy (1749-1850) známy harmonizátor slovenských ľudových piesní zo zbierok Jána Kollára, učil sa hudobným základom v Bratislave u H. Kleina. Vynikal v hre na klavír a na organ napriek tomu, že bol slepý. Vo Viedni roku 1837 vyšlo 25 ním zharmonizo-vaných piesni: „Národní nápěwy ku Zpěwankám vydaným od J. Kollára, do not pro klawír uspořádané".
Josef Haydn Josef Haydn (1732-1809) veľký rakúsky hudobný skladateľ, bol častý hosť Bratislavy, kde dirigoval kapelu feudála Eszterházyho, hrával sólo na klavicembalo v palácoch: Grassalkovichovom (Pioniersky palác), Schiffbeckovom (budova dekanstva lekárskej fakulty), divadle a na báloch v rôznych šľachtických domoch. Haydnove skladby boli v Bratislave kedysi, a sú i dnes, veľmi obľúbené a predvádzané na koncertoch aj v chrámoch.
Johann Nepomuk Hummel Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) sa narodil v Bratislave ako syn hudobníka zo starej budovy divadla. Bol nielen známy skladateľ, ale najmä výborný hráč na klavíri. V detskom veku odišiel s rodičmi z Bratislavy, ale často tu ako dospelý umelec koncertoval. Bol žiak Mozarta a dobrým priateľom Beethovenovým, Jeho rodný domček je podnes zachovaný a možno ho kedykoľvek navštíviť na Hummelovej ulici vo dvore. Blízko Hviezdoslavových sadov je Hummlov pomník, ktorý by si zasluhoval viac ošetrenia a pozornosti, lebo na jeho výstavbe mali podiel nie menší hudobníci, než akými boli: Fr. Liszt, J. Zichy, A. Rubinstein, H. Bülow, Ferd. Hiller, A. W. Ambros a iní. Socha je dielom bratislavského rodáka V. Tilgnera a stála 8.000 zl.
Jozef Chudý Jozef Chudý (1751-1813) bratislavský rodák, autor najstaršej maďarskej opery „Pikko Hertzeg és Jutka Perzsi" z roku 1793. V rokoch 1785-88 dirigent súkromnej opery feudála J. Erdödyho v Bratislave. Tu zložil hudbu k niekoľkým melodrámam a viacerým operám na nemecký text, ktoré sa však stratili pri rôznych kočovných divadlách, kde Chudý, po odchode z Bratislavy, účinkoval.
Leoš Janáček Leoš Janáček (1854-1928) moravský hudobný skladateľ, ktorého hudba je veľmi blízka slovenskému srdcu. Zavše sa v nej ozvú témy slovenskej melodiky. V Bratislave bol v rokoch 1923 a 1925, keď hrali v divadle jeho opery (Jej pastorkyňa a Káťa Kabanová). Neobyčajne zapôsobil naňho Dunaj a podľa vlastných zápisov mal v úmysle zložiť symfonickú báseň „Dunaj". Zachovali sa aj hudobné záznamy. Práve tak, ho očarili Tatry a Demänovská jaskyňa.
Leoš Janáček Friedrich August Kanne (1778-1833) bol rakúsky hudobný skladateľ a spisovateľ, ktorý bojoval za uznanie Beethovenových diel. Bol v Bratislave dirigentom v divadle a napísal operu z bratislavského prostredia pod názvom „Das Schloss Theben an der Donau". Premiéra bola v Bratislave.
Henrich Klein Henrich Klein (1756-1832), skladateľ najmä duchovných skladieb a znamenitý pedagóg i organizátor hudobného života v Bratislave. Priateľ Beethovenov a Marschnerov a iných, ktorý tiež pôsobil v Bratislave. Bol vynálezcom sklenenej harmoniky, o ktorej písali aj v nemeckom hudobnom časopise v Lipsku. Písal zväčša komornú a duchovnú muziku a dirigoval orchester a spevokol v dóme, ktorý bol neskôr základom pre chýrny „Kirchen-musikverein". Klein bol zakladateľom Mestskej hudobnej školy v Bratislave, ktorá zanikla roku 1945. Jeho žiakmi boli významní hudobní skladatelia.
Alojz Kolísek Alojz Kolísek (1868-1931), profesor síce na teologickej fakulte, ale veľký organizátor a napomáhateľ slovenskej hudby a divadla. Nebolo od roku 1919 podujatia, ktorého by sa nebol zúčastnil radou, aj finančnou pomocou. Písal články o slovenskej hudbe, o umení a o divadle v domácich a v zahraničných časopisoch.
Dezider Lauko Dezider Lauko (1872-1942), pôvodne finančný úradník, ale študoval hudbu v Budapešti a pôsobil v Bratislave ako klavírny virtuóz-skladateľ v duchu viedenskej klasiky a Lisztovho systému. V Bratislave vydal niekoľko svojich klavírnych skladieb a Hudobný slovník.
Milan Lichard Milan Lichard (1853-1935), slovenský hudobný skladateľ, najmä sborových skladieb a hudobný teoretik (dielo „Príspevky k teórii slovenskej ľudovej piesni"), žil dlhší čas v Bratislave, zúčastňujúc sa vývinu hudobného života.
Franz Liszt František Liszt (1811-1886) hudobný skladateľ klavírny virtuóz Franz (František, Ferenc) Liszt, o ktorého osude sa rozhodlo v Bratislave, keď hral pred zídenými feudálmi, ktorí tak ako mesto Bratislava, radi finančne podporili jeho talent. Vyše desať ráz navštívil potom Bratislavu ako hotový a svetoznámy umelec a vždy tu mal kancerty alebo dirigoval svoje diela a iných skladateľov. Udržiaval čulé styky s mnohými rodinami a hudobnými ctiteľmi v Bratislave. Bol to spomínaný spevokol Kirchenmusikverein, ktorý roky pestoval Lisztov kult v Bratislave. Bola tu aj Lisztova základina, z výťažku ktorej vystavali bustu pred schodami do chrámu sv. Martina. Podľa Lisztových súčasníkov, je to najlepšia jeho podobizeň.
Henrich Marschner Henrich Marschner (1795-1861) nemecky hudobný skladateľ pôsobil istý čas v Bratislave u feudála K. Zichyho. Tu zložil opery: Der Kyffhäuseberg, Saidor und Zulina a Henrich IV. und Aubigne. Prvé dve mali v Bratislave premiéru v rokoch 1818-1820.
Pietro Mascagni Pietro Mascagni (1863-1945) taliansky veristický skladateľ a dirigent bol v Bratislave r. 1925 a dirigoval svoju operu: Sedliacka česť, Leoncavallovu: Komedianti a. G. Verdiho Troubadour a v roku 1927 G. Verdiho Aidu.
Wolfgang Amadeus Mozart Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) rakúsky klasicistický hudobný skladateľ. Jeho dielo malo zásadný vplyv na vývoj európskej hudby. Je považovaný za jedného z najväčších hudobných skladateľov klasicizmu v celých dejinách hudby. Svetoznámy hudobný skladateľ bol v Bratislave ako 6-ročný. Koncertoval v domoch bratislavských šľachticov, o čom máme zachované dva listy, ktoré písal jeho otec do Salzburgu svojmu domácemu.
Oskar Nedbal Oskar Nedbal (1874-1930) vynikajúci violista Českého kvarteta, skladateľ a dirigent. V rokoch 1924-1950 riaditeľ Národného divadla v Bratislave. Zaslúžil sa o vysokú úroveň našej opery, ktorá mala dobrý zvuk i v za-hraničí. Na javisko uviedol dve slovenské opery, J. Bellu „Kováča Wielanda" a V. Figuša-Bystrého „Detvana". Bol zakladateľom bratislavskej rozhlasovej stanice a znamenitým pokračovateľom M. Zunom založených symfonických koncertov.
Vítězslav Novák Vítězslav Novák (1870-1949) česky hudobný skladateľ, ktorý mal neobyčajne blízky vzťah k slovenskému hudobnému umeniu. Nielen zbieral, ale upravoval slovenské ľudové piesne (vyšlo z nich šesť zošitov). Ich vplyv sa objavuje v jeho dielach (V Tatrách symf. báseň, Slovácka suita). Vítězslav (Víťazoslav) Novák bol učiteľom terajšej vysoko vyspelej generácie slovenských skladateľov (Suchoň, Moyzes, Cikker, Holoubek, Kardoš). S Bratislavou mal Novák úzke styky, najmä cez divadlo, kde predvádzali jeho operné a pantomické, ako aj symfonické diela. Mienil napísať aj operu na slovenský námet, ale nenašiel vhodného libretistu.
Anton Rubinstein Anton Rubinstein (1829-1894) chýrny ruský klavírny virtuóz, navštívil Bratislavu roku 1847 a hral v starom divadle, potom prišiel sem niekoľko ráz. Bol posledným virtuózom, ktorý hral v starej divadelnej budove roku 1885, potom ju zrúcali.
Johann Strauss Johann Strauss ml. (1825-1899) známy viedenský operetný skladateľ, dirigoval viac ráz v divadle i na koncertoch svoje skladby a skladby iných viedenských skladateľov. Zavše vystupoval aj pri tzv. bratislavských báloch, ktoré pred ním dirigoval kapelník J. Lanner skoro vo všetkých palotách bratislavskej šľachty. Roku 1888 dirigoval Straus v prospech bratislavských chudobných.
Richard Strauss Richard Strauss (1864-1950) najväčší majster neskorej nemeckej romantiky, bol obľúbeným skladateľom a dirigentom v Bratislave, najmä za éry O. Nedbala, keď dirigoval ako hosť svoje diela, a s veľkým obdivom sa vyslovil divadelnom súbore, ktorý bol síce počtom malý, ale na umeleckej výške.
Franc Suppé Franc Suppé (1819-1895) operetný skladateľ a dirigent, účinkoval krátky čas v bratislavskom divadle roku 1841 ako dirigent. Franc Suppé bol zakladateľom viedenskej operety. Celkom skomponoval vyše 300 väčších či menších hudobných diel, preslávili ho predovšetkým jeho operety.
Fiodor Ivanovič Šaľapin Fiodor Ivanovič Šaľapin (1875-1938) operný a komorný spevák spojil vrodenú muzikálnosť, živé hlasové schopnosti a mimoriadne herecké schopnosti. V rôznych obdobiach sa venoval maľbe, grafike, sochárstvu a účinkoval vo filmoch. Mal veľký vplyv na svet opery. Svetoznámy ruský basbaryton vystúpil v bratislavskom divadle v rokoch 1930 a 1934 v opere „Boris Godunov" a „Faust a Margaréta" s neobyčajným úspechom.
Bruno Walter Bruno Walter (1876-1962) vynikajúci dirigent, klavirista a skladateľ začínal v Bratislave roku 1897 svoju dráhu. Uviedol najmä v Bratislave vtedy málo známe diela talianskych skladateľov. V roku 1925 prišiel do Bratislavy ako svetoznámy dirigent a v divadle dirigoval operu „André Cheniér".

Z histórie cestovného ruchu na Slovensku

* Vyššie uvedený text bol publikovaný v brožúre z roku 1957, ktorá slúžila ako informačný a turistický sprievodca návštevníkom mesta Bratislavy (akýsi predchodca dnešných bedekrov).

Publikácia bola bohato ilustrovaná obrázkami, ktoré tvoria unikátne zábery vtedajšej Bratislavy.

Zdroj: historický Sprievodca po Bratislave z r. 1957


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára