07 septembra 2011

Pamiatky cirkevnej architektúry v Bratislave

dóm sv. Martina
Gotický dóm sv. Martina postavili v 14. stor. a 1. polovici 15. stor. na mieste románskeho kostola. Prístavby uskutočnili v 15.-18. storočí, poslednú v roku 1732-1734. Dóm je trojloďový - halový s veľkým presbytárom a vežou, ktorá pôvodne stála samostatne v hradobnej priekope a bola súčasťou mestského opevnenia. V priebehu 19. st. pri regotizácii dómu odstránili jeho barokové zariadenie, ktoré bolo nahradené novogotickým, s výnimkou pôvodnej barokovej kaplnky sv. Jána Almužníka s dielami R. Donnera.

V iriteriéri je veľmi hodnotná výzdoba, medziiným baroková jazdecká socha sv. Martina od Rafaela Donnera. Na vrchole veže vo výške 85 m zväčšená kópia uhorskej svätoštefanskej kráľovskej koruny. Na ľavej strane presbytára je zoznam uhorských kráľov a kráľovien, korunovaných v dóme.

Gotický kostol františkánov na Františkánskom námestí je najstaršou zachovalou stavbou v historickom jadre mesta stavebne ukončený 1297. Kostol je jednoloďový gotický objekt s troma kaplnkami a bývalým kláštorom. Čelná fasáda kostola je baroková z druhej polovice 18. stor. Interiér kostola barokovo prebudovaný v pol. 18. stor. Najhodnotnejšia je dvojpodlažná gotická pohrebná kaplnka (s kryptou) rodiny richtára Jakuba, pristavená ku kostolu v 2. pol. 14. stor.

Ďalšie hodnotné objekty: Jednoloďový gotický kostol a bývalý kláštor klarisiek na Klariskej ulici vznikol v 13. stor., ale stavebne ho ukončili až okolo 1375. Je v ňom inštalovaná stála expozícia gotickej plastiky a maľby Galérie hlavného mesta Bratislavy a uskutočňujú sa tam príležitostné koncerty. Na nároží kostola pristavili zač. 15. stor. šesťbokú úzku a vysokú vežu. Barokový kláštorný kostol sv. Trojice rehole trinitárov z 1717-1727 na rohu Októbrového nám. Na strope kopule lode a na lunetovej klenbe presbytára namaľovaná iluzívna architektúra. Cely inventár je jednotne barokový. Barokový kostol alžbetínok na ul. čs. armády spolu s kláštorom z 1739-1743.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára