29 novembra 2016

Oslobodenie Bratislavy

Oslobodenie Bratislavy 4. apríla 1945, bolo jedným z dôležitých víťazsiev dosiahnutých hrdinskou Sovietskou armádou pri oslobo-dení našej vlasti. Krv sovietskych vojakov nebola vyliata nadarmo. Výsledky dosiahnuté pri budovaní nášho nového života hovoria o tom jasnou rečou.

:: Slovensko > Bratislava > Sprievodca po Bratislave

oslobodená Bratislava

Robotnícka trieda, ktorá sa z vôle celého ľudu ujala 4. apríla 1945 v našom meste moci, tak ako v celej našej vlasti ostražito chránila vzácny dar slobody. Napriek pokusom buržoázie, odvrátiť nás od nastúpenej cesty, život v meste sa postupne skonsolidoval.

Najmä po Februárovom víťazstve v r. 1948 sa život v našej vlasti rozprúdil novým plným tempom. Preto dnes po odstupe rokov s radosťou môžeme registrovať dosiahnuté hrdé výsledky.

Rozsiahla industrializácia Slovenska uskutočňovaná v našej ľudovo-demokratickej vlasti, prispela jedinečnému hospodárskemu rozvoju nášho mesta.

Nové továrne, ako napríklad Závod mieru, Bratislavské mliekárne, Veľkopekáreň, Chladiarne atď, zmnohonásobili pracovné príležitosti, že dnes nemáme nezamestnaných, ba naopak hľadáme pracovné sily. Práca v našich továrňach je radostná a dosiahnuté pracovné výsledky sú podľa zásluhy odmeňované. Pýchou nášho mesta sú naše závody vyznamenané červenými zástavami.

Úspechy našich závodov zaručujú našim pracujúcim dobré príjmy a stále stúpanie životnej úrovne. Odráža sa to najmä v stále sa zvyšujúcom obrate maloobchodu, ktorý v roku 1956 v porovnaní s rokom 1954 vzrástol o vyše 7%. Rozsiahla bytová výstavba rieši najpálčivejší problém nášho mesta. Nové formy práce, najmä však organizovanie komplexných čiat urýchľujú bytovú výstavbu. Rozsah bytovej výstavby však napriek tomu ešte nestačil plynule nahradiť staré a zdravotne závadné byty a zároveň uspokojiť stále vzrastajúce potreby, aj keď len za posledné tri roky (1954-56) činili investície na úseku bytovej výstavby 443,4 mil. Kčs za ktorú sumu sa postavilo 4.276 nových bytov.

Do r. 1960 sa má na území nášho mesta vystavať ďalších 12.500 moderných bytov. Podstatnú časť týchto bytov budú tvoriť už panelové stavby. Dobudovaním panelového kombinátu v Bratislave, dosiahne táto výroba 600 bytov ročne.

Úspechy vidíme aj vo výsledkoch bratislavských JRD. Postupnou mechanizáciou a zlepšenými agrotechnickými opatreniami dosahujú stále vyšších hektárových výnosov a zvýšenia živočíšnej výroby.

Komunálne hospodárstvo aj popri vyskytujúcich sa nedostatkoch dobre zvládlo vytýčené úlohy. Týka sa to hlavne podstatného rozšírenia dopravnej siete, oveľa priaznivejšieho rozmiestnenia prevodzovní a zberní, poskytujúcich každodenné služby občanom mesta a okolitých obcí. Pýchou nášho komunálneho hospodárstva je nová veľkopráčovňa, ktorej výkony za posledné roky vzrástli skoro trojnásobne. Počet osôb prepravených miestnou dopravou dosiahol 100,217.000 osôb.

Úžasný je vzrast bratislavského školstva. Zatiaľ čo v roku 1938 bolo iba 15 materských škôl s 968 žiakmi, dnes ich máme 65 s 4171 žiakmi. Na všeobecnevzdelávacích školách vzrástol počet žiakov z 15.110 v r. 1938 na 33.391. Veľká pozornosť sa venuje odstráneniu nedostatku školských priestorov.

Podstatne sa zlepšila zdravotná starostlivosť o našich pracujúcich. Veľký je úspech najmä v boji s dojčeneckou úmrtnosťou, ktorá poklesla na 2,1% a v boji so záškrtom na ktorý v r. 1956 ochoreli iba 3 deti. Veľká pozornosť sa venuje boju s rakovinou a bratislav-ská onkologická stanica pracuje s najmodernejšími prostriedkami: rádioaktívnymi izotopmi. Starostlivosť o pracujúcich sa prenáša do závodov, kde sú budované dobre vybavené závodné ambulancie, v ktorých pracuje vyše 100 lekárov.

Nebývalý je najmä kultúrny vzrast nášho mesta. Nové múzeum V. I. Lenina, Slovenská národná galéria, bohatá výstavná činnosť ostatných múzeí a výtvarníkov, rozšírenie divadelníctva, obohate-nie siete ľudových kružníc, starostlivosť o kultúrne pamiatky (vyhlásenie mestskej rezervácie a rekonštrukcia hradu), založenie profesionálnej Slovenskej filharmónie, všetko to hovorí výrečne o tom, že kultúra v našom meste sa stala vecou nás všetkých a už nie je výsadou niektorých jednotlivcov, ako tomu bolo ešte v nedávnej minulosti.

Podstatným obohatením života bratislavských pracujúcich a pekným darom nášmu mestu bolo vybudovanie Parku kultúry a oddychu, ktorý sa stáva vyhľadavaným zdrojom poučenia a zábavy našich občanov.

Úspechy nášmu mestu donášali v uplynulých rokoch aj naši športovci, ktorým sa často dostalo aj toho najvyššieho uznania, titulu majstra republiky. (Za tento úspech vďačíme masovej základni športu v Bratislave).

Uviedol som len niekoľko málo čísiel zo života nášho mesta po roku 1945. Tieto čísla však výrazne hovoria o veľkom prerode nášho mesta ako po stránke hospodárskej, tak aj po stránke kultúrnej. Naše mesto za posledné obdobie vzrástlo zo 150.000 obyvateľov na 241.114 obyvateľov. Je to snáď najväčší vzrast nášho mesta za také krátke obdobie a popri ostatných uvedených číslach hovorí najvýraznejšie o našom krásnom živote. Bratislava sa po roku 1945 stala mestom šťastných ľudí, ľúbiacich svoje mesto, svoju vlasť, svoju ľudovú republiku.

Tvorivý život nášho mesta na všetkých úsekoch hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života je dokumentom našej budova-teľskej prítomnosti. Slobodná, radostná a tvorivá práca obrodila život v našom meste a dala starej Bratislave novú náplň.

Budovanie nášho mesta je súčasťou nášho boja za mier, za ktorý bojujeme v bratskej jednote spoločne s českým národom po boku Sovietskeho sväzu a všetkých krajín ľudovodemokratického tábora. Budovanie nášho mesta je zárukou, že naše mesto pôjde stále vpred v ústrety ešte krajšej a bohatšej budúcnosti.

Z histórie cestovného ruchu na Slovensku

* Vyššie uvedený text bol publikovaný v brožúre z roku 1957, ktorá slúžila ako informačný a turistický sprievodca návštevníkom mesta Bratislavy (akýsi predchodca dnešných bedekrov).

Publikácia bola bohato ilustrovaná obrázkami, ktoré tvoria unikátne zábery vtedajšej Bratislavy.

Zdroj: historický Sprievodca po Bratislave z r. 1957


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára